Умови угоди

 1. Загальні положення

  1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Служіння Bethel SOZO, далі за текстом - “Продавець”, укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - “Договір”, та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця “https://sozo.academy” (далі - “Інтернет-сайт”).

  2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 2. Поняття та визначення

  1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

  2. “Послуга” - усі послуги, що надаються;

  3. “Інтернет-магазин” - відповідно до Закону “про електронну комерцію”, засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.

  4. “Продавець” - компанія, що реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

  5. “Покупець” - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

  6. “Замовлення” - вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

 3. Предмет Договору

  1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Послугу на умовах цього Договору.

  2. Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

   1. добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;

   2. Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

   3. оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

   4. обробка та реалізація замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 4. Порядок оформлення замовлення.

  1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину і наявну в наявності.

  2. Не кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, що обумовлюється в описі до послуги.

 5. Порядок оплати замовлення

  1. Картками Visa/MasterCard.

  2. Оплата здійснюється під час оформлення замовлення.

  3. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 6. Права та обов’язки сторін

  1. Продавець має право:

   • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
  2. Покупець має право:

   • оформити замовлення в Інтернет-магазині;

   • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 7. Відповідальність сторін

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством.

  2. Продавець не несе відповідальності за:

   • за затримку та перебої в наданні Послуг (оброблення замовлення та надання Послуг), що відбуваються з причин, які перебувають поза сферою його контролю;

   • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

   • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

  3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

  4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

  5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 8. Інші умови.

  1. інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://sozo.academy.

  2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

  3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшій оплаті послуги) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ “Про захист персональних даних”.

  4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

  5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов.

  6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

  7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 9. Порядок повернення грошових коштів

  1. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється згідно з чинним законодавством.

  2. Покупець має право відмовитися від отримання оплачених товарів і вимагати повернення сплачених коштів у таких випадках:

   • За оплачений товар, якщо Служіння Bethel SOZO не надало дану послугу або товар у зазначений термін.

 10. Термін дії договору

  1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
  1. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

  2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством.